logo

Sem-aha ondersteunt je bij het ontwikkelen van je visuele identiteit en het maken van keuzes binnen het digitale landschap, om je doelen en dromen te realiseren.

+32 (0)473 40 43 40 atijd-welkom@sem-aha.com

Website disclaimer en privacybeleid

HomeWebsite disclaimer en privacybeleid

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van sem-aha.
Door toegang te krijgen tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, inclusief de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enzovoort, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan sem-aha of rechthebbende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sem-aha streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal sem-aha zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sem-aha kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Als u onjuistheden opmerkt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met Semaha Marangoz.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Sem-aha biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, of voor enige vorm van schade, directe of indirecte, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sem-aha kan in geen geval jegens wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere zaken van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sem-aha verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van sem-aha gevestigd is, bevoegd.

PRIVACYBELEID

Sem-aha hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot sem-aha. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan sem-aha gratis de schriftelijke mededeling ontvangen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn.

Sem-aha kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Dit stelt ons in staat om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Alle informatie over het gebruik van cookies kan je vinden in het cookiebeleid.

Bron/referentie: Unizo + FeWeb